کد خبر : 176608 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Oct 21 2019 11:29AM - 1398/07/29
0 نفر 0 نفر

با سیلی سرخه لُپاشون

سیناخبر- شعر محلی از استاد پریش شهرضایی.

با سیلی سرخه لُپاشون

اگهِ راس می گوی بیا گوشدا بذار رو دلاشون

مردم این دور و زمون با سیلی سرخه لُپاشون

بسکی صُحب و ظور و شوم غصه و حَسرِت می خورند

دیگه نون و دوغ غِریبی می کند تو دلاشون

چِلاشون کا چل بودند، بیخودی گفتن ندارِد

خوددا بپا کا حواسی ندارند عاقلاشون

شادی و شیون این دربدرا عَین همِ

تو یَخاشون تپیدِس هر جا نشستن، سراشون

خنده خشکیده دیگه رو آرواره این دربدرا

سکته کردن جِوونا، دق مرگ شدن، کاملاشون

دلُم از این می سوزه کا بعدی قربون صدقه

کوجی دوختن رو یخه این جِوونا ، مادِراشون

خُدام درگای رحمتشا رو این مردم پیش کرد

بسکه نادرست شدن یه دسته از کاسباشون

شیمیای بسکی دادن پا آلِشنگ و شبدِرا

خراوم یه جور دیگه شد عباسی عرعراشون

هر چی شد چله کوچیک و هر چی قوس اُمِد و رفت

نچکید یه تورکه بارون دیگه رو حاصلاشون

پریش اَی خنده می کرد و پقی زد زیر گیریه

عقلی مندا چِل شدند، این کو بودِس رِیس چلاشون

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang