بزرگترین تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرضا
1399/11/07
خبر گزاری
0 نفر

بزرگترین تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی کشاورزی جنوب استان در شهرضا انجام شد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang