کارگاه های سفال شهرضا رو به تعطیلی است
1399/07/20
خبر گزاری
0 نفر

کارگاه های سفال شهرضا، شهر ملی سفال به خاطر حذف یارانه بیمه دولتی رو به تعطیلی است.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang