طرح توسعه بیمارستان امیرالمومنین(ع)
1398/03/18
خبر گزاری
1 نفر

با بهره برداری از طرح توسعه ای بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان شهرضا ،این مرکز به عنوان یکی از 4بیمارستان بزرگ استان اصفهان معرفی خواهدشد

نظرات
Designed and Powerd by Afrang