تجمع اهالی جرم افشار شهرضا
1396/03/24
مدیر سایت
4 نفر

جمعی از اهالی محله های جرم افشار، منچهر آباد ونسیم آباد شهرضا با تجمع در مقابل فرمانداری شهرضا خواستار جابجایی تسویه خانه فاضلاب شهری از محله خودشان به بیرون از شهر شدند. سالیان سال است که بوی بد فاضلاب شهری، مردم منطقه شمال شهرضا را آزار می دهد وبیماری های فروانی ایجاد کرده است .

Designed and Powerd by Afrang